Google   | Bing  | Wikipedia   | Search    |    Bilder

 

 

 


IT-Dienst-Routinen:
09.03.2023 08:35:04 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 08:35:08 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 08:35:46 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 08:58:08 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 09:15:49 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 09:16:58 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 09:17:03 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 09:22:21 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 09:30:38 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 09:43:05 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 09:48:21 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 10:06:54 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 10:34:58 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 10:37:41 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 10:38:01 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 10:49:01 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 10:51:11 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 12:08:33 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 12:50:29 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 12:50:55 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 12:54:08 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 12:55:00 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 13:19:22 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 13:22:12 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 13:31:15 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 14:34:03 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 14:35:35 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 14:42:16 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 16:32:32 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 16:40:49 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 16:50:12 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 17:09:13 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 19:27:04 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 19:27:13 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 19:42:49 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 19:42:57 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 19:43:03 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 19:57:52 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 20:28:00 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 20:30:42 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 20:55:34 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 20:56:10 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 20:59:25 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 21:24:12 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 21:29:21 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 21:34:51 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 21:57:43 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 23:35:51 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 23:48:01 IT-Wartung erfolgt. 09.03.2023 23:49:13 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 00:59:58 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 01:31:51 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 03:35:45 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 03:39:33 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 04:44:10 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 04:51:38 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 07:01:37 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 08:12:36 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 08:18:13 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 08:35:20 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 08:47:34 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 09:01:22 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 10:29:50 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 11:47:26 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 11:47:48 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 11:48:45 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 12:38:55 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 12:41:49 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 13:11:25 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 13:13:14 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 13:14:38 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 13:15:01 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 13:15:26 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 13:25:16 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 13:43:37 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 13:54:58 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 13:55:41 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 14:07:23 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 14:13:41 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 14:15:07 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 14:27:05 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 14:27:54 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 15:47:42 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 16:03:46 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 16:11:54 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 16:20:49 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 16:22:34 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 16:27:04 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 16:27:43 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 16:33:26 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 16:35:23 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 16:37:48 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 16:38:16 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 16:40:26 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 16:41:06 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 16:41:58 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 16:48:48 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 17:03:20 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 17:17:00 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 17:17:06 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 17:17:10 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 17:17:14 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 17:21:04 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 17:27:30 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 17:28:37 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 17:33:38 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 17:37:06 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 17:37:55 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 17:38:03 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 17:45:30 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 18:46:04 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 19:19:48 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 19:25:29 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 19:26:14 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 19:27:47 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 19:28:19 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 19:30:02 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 19:46:10 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 19:49:45 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 19:50:06 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 19:50:36 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 19:57:40 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 19:58:42 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 20:02:01 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 21:18:54 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 21:42:27 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 22:13:53 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 22:15:42 IT-Wartung erfolgt. 10.03.2023 22:16:26 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 05:40:58 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 05:53:04 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 05:57:50 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 06:50:10 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 08:18:30 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 08:18:49 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 08:20:43 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 08:55:25 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 09:17:25 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 09:25:11 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 09:32:01 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 09:32:04 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 09:54:22 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 09:54:48 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 10:08:42 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 10:10:24 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 10:14:43 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 10:20:03 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 10:20:53 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 10:22:06 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 10:24:52 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 13:38:35 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 13:51:45 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 13:58:51 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 14:05:29 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 17:55:05 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 17:55:21 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 19:12:08 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 19:15:30 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 19:18:05 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 20:26:20 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 20:59:12 IT-Wartung erfolgt. 11.03.2023 21:08:39 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 02:06:32 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 02:13:04 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 02:15:40 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 02:29:18 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 02:33:46 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 02:42:09 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 08:03:43 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 08:12:37 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 08:44:29 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 08:54:25 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 09:03:05 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 09:03:50 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 09:05:49 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 10:08:40 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 10:11:25 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 10:14:50 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 10:19:06 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 10:19:49 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 10:21:47 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 11:11:29 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 11:18:33 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 11:26:40 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 11:48:32 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 12:46:32 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 13:20:43 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 13:45:45 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 13:46:26 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 13:53:09 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 14:11:58 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 14:14:56 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 14:21:09 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 14:22:24 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 14:24:04 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 14:57:50 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 15:02:22 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 15:05:08 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 15:12:41 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 15:46:46 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 15:48:43 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 16:00:17 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 16:03:27 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 16:20:39 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 16:49:15 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 17:11:30 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 17:17:02 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 17:18:29 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 17:19:21 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 17:24:30 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 18:41:18 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 18:42:05 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 19:40:24 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 21:27:17 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 21:52:19 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 22:02:05 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 22:15:10 IT-Wartung erfolgt. 12.03.2023 22:17:31 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 04:55:37 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 04:57:55 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 04:59:05 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 06:26:11 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 06:39:17 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 06:41:49 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 06:52:49 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 06:59:24 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 07:00:21 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 07:12:31 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 07:14:58 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 07:17:31 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 07:34:04 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 07:40:06 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 07:44:04 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 07:49:29 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 07:53:34 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 08:37:45 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 08:40:28 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 10:06:34 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 10:09:19 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 11:41:17 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 11:41:23 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 11:41:47 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 12:14:24 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 12:17:07 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 12:47:14 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 12:51:07 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 12:57:02 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 14:16:34 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 14:38:07 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 14:47:10 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 16:24:49 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 17:00:41 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 17:07:04 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 17:22:56 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 17:39:57 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 17:51:21 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 18:13:48 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 18:18:22 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 18:37:09 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 18:46:04 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 23:54:48 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 23:54:53 IT-Wartung erfolgt. 13.03.2023 23:56:08 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 00:06:48 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 08:06:16 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 08:06:28 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 08:19:35 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 08:53:45 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 08:53:55 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 08:57:01 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 09:01:40 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 09:05:53 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 09:13:21 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 09:21:36 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 09:24:02 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 09:28:33 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 09:44:56 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 09:45:10 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 09:46:16 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 09:47:27 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 09:48:09 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 10:13:02 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 10:17:19 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 10:20:06 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 10:20:52 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 10:31:07 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 10:59:16 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 11:33:15 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 11:34:34 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 11:35:04 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 11:38:07 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 11:42:45 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 11:50:52 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 12:05:14 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 12:08:59 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 12:10:46 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 12:19:11 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 12:43:10 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 13:49:40 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 13:53:21 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 14:14:50 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 14:17:23 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 14:23:19 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 14:25:50 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 14:28:55 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 16:14:32 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 16:47:18 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 16:58:57 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 16:59:18 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 17:02:54 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 17:04:05 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 17:26:46 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 17:46:23 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 18:20:48 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 18:25:53 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 18:33:05 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 18:39:54 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 18:59:46 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 19:35:07 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 19:36:35 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 19:37:18 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 20:01:54 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 20:02:44 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 20:05:37 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 20:06:34 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 20:07:04 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 20:07:49 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 20:19:51 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 21:43:43 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 22:15:21 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 22:27:12 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 22:28:06 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 22:34:33 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 22:40:10 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 22:53:31 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 22:56:15 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 23:06:49 IT-Wartung erfolgt. 14.03.2023 23:07:03 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 00:25:05 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 00:37:29 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 00:42:14 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 02:56:06 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 07:37:31 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 07:39:07 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 07:46:42 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 08:27:41 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 08:30:08 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 08:39:35 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 08:39:41 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 08:48:39 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 09:01:37 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 09:08:30 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 10:44:07 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 11:05:02 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 11:07:59 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 11:43:05 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 13:17:31 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 13:53:08 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 15:08:19 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 15:17:14 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 15:17:17 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 15:19:04 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 15:55:58 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 15:58:55 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 16:28:42 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 18:24:07 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 20:14:20 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 21:36:48 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 21:59:48 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 22:03:35 IT-Wartung erfolgt. 15.03.2023 23:04:30 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 06:08:08 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 06:11:33 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 06:20:03 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 06:22:32 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 06:29:55 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 06:44:16 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 07:28:10 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 07:36:20 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 07:55:50 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 09:43:54 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 09:45:30 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 10:02:55 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 10:03:13 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 10:05:19 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 10:05:55 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 11:05:21 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 11:52:12 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 11:58:50 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 12:00:57 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 12:04:56 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 12:33:50 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 13:51:43 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 13:55:06 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 17:19:07 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 17:19:16 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 18:54:27 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 19:33:11 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 19:47:10 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 20:47:21 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 21:01:38 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 21:02:37 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 21:04:06 IT-Wartung erfolgt. 16.03.2023 21:35:51 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 02:27:31 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 02:29:58 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 02:32:17 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 02:39:12 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 03:34:20 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 03:36:30 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 03:50:01 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 03:51:00 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 03:54:37 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 03:57:10 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 04:00:27 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 04:01:48 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 09:34:20 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 09:36:43 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 09:42:05 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 09:55:36 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 10:36:14 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 10:46:23 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 10:56:51 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 10:59:05 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 11:01:27 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 11:01:54 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 11:02:22 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 11:02:53 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 11:03:55 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 11:05:06 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 11:05:49 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 11:11:14 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 11:17:15 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 11:22:57 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 11:24:03 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 11:24:19 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 11:24:28 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 11:43:00 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 13:00:36 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 14:03:51 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 14:12:46 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 15:49:00 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 16:53:05 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 16:55:46 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 17:00:17 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 17:04:17 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 17:13:03 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 17:15:20 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 17:19:38 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 17:20:22 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 17:47:33 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 17:48:18 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 17:49:59 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 17:50:12 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 17:53:46 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 18:01:46 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 18:02:54 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 18:04:02 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 18:09:37 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 18:12:00 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 21:20:51 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 21:27:06 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 21:38:05 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 22:00:35 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 22:10:00 IT-Wartung erfolgt. 17.03.2023 22:19:56 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 08:31:54 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 08:53:55 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 08:55:03 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 08:59:15 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 09:18:39 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 09:19:05 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 09:40:45 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 09:57:22 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 10:03:33 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 10:09:38 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 10:33:30 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 10:36:03 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 10:44:18 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 10:46:14 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 10:46:16 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 10:51:30 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 10:59:39 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 11:10:31 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 11:47:25 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 11:47:55 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 11:58:58 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 13:31:09 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 14:00:26 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 14:05:48 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 14:18:51 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 14:26:08 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 14:27:59 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 14:29:23 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 14:29:53 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 15:20:06 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 15:40:39 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 15:43:28 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 15:47:18 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 15:52:43 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 16:53:22 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 17:44:10 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 17:48:58 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 18:52:31 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 19:38:00 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 21:19:02 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 21:30:09 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 22:15:18 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 23:33:55 IT-Wartung erfolgt. 18.03.2023 23:34:36 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 07:27:10 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 07:32:13 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 07:32:59 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 07:35:07 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 07:45:32 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 07:49:29 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 08:14:15 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 08:15:44 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 08:21:53 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 08:29:03 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 08:40:47 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 08:47:50 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 08:54:00 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 08:56:55 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 09:20:21 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 09:48:56 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 10:33:57 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 10:51:33 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 10:52:43 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 11:57:52 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 11:59:38 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 12:05:15 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 12:09:01 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 12:10:09 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 12:10:22 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 12:12:49 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 12:13:10 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 14:49:28 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 15:58:54 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 16:20:26 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 17:14:32 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 17:24:08 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 18:11:16 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 18:14:52 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 18:16:17 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 19:47:54 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 20:54:10 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 20:59:36 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 21:04:05 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 21:25:33 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 21:29:50 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 21:32:21 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 21:33:39 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 21:34:58 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 21:45:46 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 22:09:04 IT-Wartung erfolgt. 19.03.2023 22:10:13 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 06:12:09 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 06:42:13 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 06:43:34 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 06:55:02 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 07:30:22 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 07:33:36 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 07:58:55 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 08:11:48 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 08:23:15 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 08:33:16 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 08:33:41 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 08:40:35 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 08:47:20 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 09:38:01 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 09:40:01 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 10:25:42 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 10:37:20 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 10:43:01 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 11:01:25 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 11:24:22 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 11:26:46 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 11:29:45 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 11:31:06 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 11:53:07 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 11:54:39 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 11:57:25 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 13:22:15 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 13:31:21 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 13:57:32 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 13:59:42 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:00:14 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:00:17 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:03:16 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:04:39 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:04:53 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:07:50 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:08:29 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:13:08 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:14:04 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:14:11 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:15:27 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:15:31 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:15:37 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:16:22 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 14:25:56 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 16:49:20 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 17:06:02 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 17:18:59 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 17:29:58 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 17:32:35 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 19:22:17 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 22:22:10 IT-Wartung erfolgt. 20.03.2023 22:51:02 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 07:52:50 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 08:05:51 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 08:06:44 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 08:08:18 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 08:12:41 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 08:14:50 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 08:28:51 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 08:41:11 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 08:43:19 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 09:39:15 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 09:57:15 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 10:01:53 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 10:09:56 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 10:12:57 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 10:21:35 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 10:23:02 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 10:29:38 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 10:33:48 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 10:33:56 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 10:33:59 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 10:34:22 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 10:44:24 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 10:47:13 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 10:49:35 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 11:16:12 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 11:26:36 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 12:33:25 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 12:43:20 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 12:44:35 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 12:45:07 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 12:52:24 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 12:53:40 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 12:53:53 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 13:35:19 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 13:44:23 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 14:15:14 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 16:42:22 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 16:54:51 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 17:00:48 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 17:15:22 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 17:17:50 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 17:18:30 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 17:23:38 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 17:24:40 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 19:44:15 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 20:08:26 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 20:11:57 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 20:33:18 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 20:36:09 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 20:38:20 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 20:44:19 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 20:49:40 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 20:55:34 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 21:03:55 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 21:37:19 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 21:43:19 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 22:34:48 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 23:19:20 IT-Wartung erfolgt. 21.03.2023 23:35:58 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 06:31:46 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 07:11:25 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 07:59:40 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 08:10:22 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 08:19:02 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 08:55:19 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 09:13:06 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 11:00:52 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 11:26:38 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 11:30:44 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 11:31:27 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 11:31:29 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 11:31:46 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 11:32:11 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 11:35:41 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 11:36:26 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 13:36:46 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 14:29:28 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 16:34:10 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 16:41:20 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 17:47:49 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 17:48:33 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 17:58:46 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 18:03:56 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 18:22:13 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 18:29:26 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 18:29:32 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 22:12:52 IT-Wartung erfolgt. 22.03.2023 22:17:01 IT-Wartung erfolgt. 23.03.2023 06:57:38 IT-Wartung erfolgt. 23.03.2023 07:01:08 IT-Wartung erfolgt. 23.03.2023 08:04:59 IT-Wartung erfolgt. 23.03.2023 08:34:51 IT-Wartung erfolgt. 23.03.2023 09:04:47 IT-Wartung erfolgt. 23.03.2023 09:04:48 IT-Wartung erfolgt. 23.03.2023 10:20:51 IT-Wartung erfolgt. 23.03.2023 10:35:30 IT-Wartung erfolgt. 23.03.2023 10:58:33 IT-Wartung erfolgt. 23.03.2023 11:00:39 IT-Wartung erfolgt. 23.03.2023 17:00:19 IT-Wartung erfolgt. 23.03.2023 17:53:11 IT-Wartung erfolgt. 23.03.2023 21:03:31 IT-Wartung erfolgt. 23.03.2023 23:11:42 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 08:01:25 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 08:30:12 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 09:39:59 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 10:02:37 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 10:59:06 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 13:09:24 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 13:24:27 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 13:44:43 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 13:48:56 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 14:03:03 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 14:07:57 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 14:22:12 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 16:38:11 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 16:41:31 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 16:42:56 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 17:21:09 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 17:22:11 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 17:46:25 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 18:10:18 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 19:55:39 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 19:56:56 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 19:57:03 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 19:57:09 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 19:57:11 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 19:57:59 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 20:09:04 IT-Wartung erfolgt. 24.03.2023 21:01:49 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 04:54:03 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 04:56:34 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 04:56:41 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 04:59:05 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 04:59:28 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 05:29:02 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 05:45:10 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 05:58:42 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 06:10:44 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 06:11:51 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 06:14:01 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 06:14:30 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 07:02:51 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 09:52:47 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 10:42:40 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 11:09:24 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 11:47:12 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 14:20:10 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 14:43:09 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 14:45:39 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 14:45:54 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 15:44:05 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 15:45:05 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 15:52:57 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 16:26:19 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 16:28:30 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 16:42:10 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 18:14:59 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 19:07:14 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 19:07:20 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 19:18:12 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 20:11:48 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 20:22:48 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 20:48:58 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 20:49:25 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 21:52:03 IT-Wartung erfolgt. 25.03.2023 22:39:16 IT-Wartung erfolgt. 26.03.2023 01:20:08 IT-Wartung erfolgt. 26.03.2023 09:45:11 IT-Wartung erfolgt. 26.03.2023 10:19:24 IT-Wartung erfolgt. 26.03.2023 15:25:44 IT-Wartung erfolgt. 26.03.2023 15:25:57 IT-Wartung erfolgt. 26.03.2023 15:27:38 IT-Wartung erfolgt. 26.03.2023 17:17:51 IT-Wartung erfolgt. 26.03.2023 17:38:10 IT-Wartung erfolgt. 26.03.2023 19:42:42 IT-Wartung erfolgt. 26.03.2023 21:09:54 IT-Wartung erfolgt. 26.03.2023 21:11:58 IT-Wartung erfolgt. 26.03.2023 21:13:20 IT-Wartung erfolgt. 26.03.2023 21:13:58 IT-Wartung erfolgt.

Reparierte DDoS-Serverattacken:
11.02.2023 07:01:19 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 11.02.2023 07:01:19 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 11.02.2023 07:01:19 Error-Meldung Anzeiger Olten 11.02.2023 07:30:46 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 11.02.2023 09:25:07 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 11.02.2023 09:25:07 Error-Meldung TV-Zeitung 11.02.2023 10:16:46 IT Langenthal Nord 11.02.2023 11:06:14 IT StadtLangenthal.ch 11.02.2023 16:51:26 IT SchlossResidence 11.02.2023 17:22:48 IT Langenthal Süd 11.02.2023 19:14:19 IT KircheLangenthal.ch 11.02.2023 19:38:35 IT StadtLangenthal.ch 12.02.2023 08:22:15 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 12.02.2023 12:26:00 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 12.02.2023 12:26:00 Error-Meldung Anzeiger Olten 12.02.2023 13:44:31 IT StadtLangenthal.ch 13.02.2023 07:00:15 Error-Meldung Anzeiger Olten 13.02.2023 07:37:49 IT StadtLangenthal.ch 13.02.2023 09:14:41 IT KircheLangenthal.ch 13.02.2023 10:43:25 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 13.02.2023 10:59:40 IT StadtLangenthal.ch 13.02.2023 12:49:33 IT Schweizerinnen.ch Admin 13.02.2023 17:17:27 IT Langenthal Nord 14.02.2023 08:54:59 Error-Meldung TV-Zeitung 14.02.2023 09:38:51 Error-Meldung TV-Zeitung 14.02.2023 12:15:17 IT StadtLangenthal.ch 15.02.2023 07:15:17 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 15.02.2023 07:15:17 Error-Meldung Anzeiger Olten 15.02.2023 08:45:52 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 15.02.2023 10:03:09 IT Schweizerinnen.ch Admin 15.02.2023 10:09:51 IT Schweiz.ch Admin 15.02.2023 18:01:14 IT SchlossResidence 16.02.2023 00:51:47 IT StadtLangenthal.ch 16.02.2023 09:51:15 IT KircheLangenthal.ch 16.02.2023 10:22:43 IT SchlossResidence 16.02.2023 10:54:57 IT Langenthal Süd 16.02.2023 18:05:29 IT Langenthal Nord 17.02.2023 08:03:04 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 17.02.2023 08:03:04 Error-Meldung TV-Zeitung 17.02.2023 08:39:44 Error-Meldung Anzeiger Olten 17.02.2023 08:39:45 Error-Meldung TV-Zeitung 17.02.2023 09:48:23 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 17.02.2023 09:48:36 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 17.02.2023 10:03:19 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 17.02.2023 10:03:48 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 17.02.2023 10:03:51 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 17.02.2023 10:03:53 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 17.02.2023 10:03:56 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 17.02.2023 10:04:01 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 17.02.2023 10:05:09 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 17.02.2023 10:05:13 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 17.02.2023 10:33:07 IT Langenthal Nord 18.02.2023 08:26:38 IT StadtLangenthal.ch 18.02.2023 11:28:30 IT StadtLangenthal.ch 18.02.2023 11:34:08 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 18.02.2023 18:59:05 IT SchlossResidence 18.02.2023 18:59:14 IT SchlossResidence 18.02.2023 18:59:22 IT Schweiz.ch Admin 18.02.2023 18:59:24 IT SchlossResidence 18.02.2023 18:59:37 IT Schweizerinnen.ch Admin 18.02.2023 18:59:43 IT Schweizerinnen.ch Admin 18.02.2023 18:59:46 IT Schweiz.ch Admin 18.02.2023 18:59:50 IT Schweizerinnen.ch Admin 18.02.2023 18:59:54 IT Schweizerinnen.ch Admin 18.02.2023 19:00:00 IT KircheLangenthal.ch 18.02.2023 19:00:10 IT Langenthal Nord 18.02.2023 19:00:38 IT StadtLangenthal.ch 19.02.2023 16:19:03 IT Langenthal Süd 20.02.2023 08:32:14 IT KircheLangenthal.ch 20.02.2023 17:31:31 IT SchlossResidence 20.02.2023 19:53:35 IT Schweizerinnen.ch Admin 21.02.2023 07:19:53 IT Schweizerinnen.ch Admin 21.02.2023 08:09:41 IT Langenthal Nord 21.02.2023 08:20:31 IT SchlossResidence 21.02.2023 09:48:18 IT Langenthal Süd 21.02.2023 10:18:22 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 21.02.2023 10:18:22 Error-Meldung TV-Zeitung 21.02.2023 11:28:46 IT Langenthal Nord 21.02.2023 21:12:35 IT Schweizerinnen.ch Admin 22.02.2023 07:54:16 IT SchlossResidence 22.02.2023 10:27:55 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 23.02.2023 17:19:04 IT SchlossResidence 23.02.2023 19:53:55 IT SchlossResidence 23.02.2023 19:56:47 IT Langenthal Nord 24.02.2023 08:03:27 IT StadtLangenthal.ch 24.02.2023 10:56:42 Error-Meldung Anzeiger Olten 25.02.2023 09:23:35 IT StadtLangenthal.ch 25.02.2023 10:17:10 IT Schweizerinnen.ch Admin 25.02.2023 12:12:30 IT Langenthal Süd 26.02.2023 09:16:05 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 26.02.2023 10:50:29 IT Schweizerinnen.ch Admin 26.02.2023 22:26:57 IT Schweiz.ch Admin 27.02.2023 18:36:19 IT Schweiz.ch Admin 28.02.2023 08:12:32 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 28.02.2023 09:36:44 IT Schweizerinnen.ch Admin 28.02.2023 09:37:00 IT Schweizerinnen.ch Admin 28.02.2023 10:11:50 IT Langenthal Süd 01.03.2023 07:47:43 IT StadtLangenthal.ch 01.03.2023 12:11:54 IT SchlossResidence 01.03.2023 14:40:37 IT Schweizerinnen.ch Admin 01.03.2023 21:21:55 IT Schweizerinnen.ch Admin 03.03.2023 10:34:37 Error-Meldung TV-Zeitung 04.03.2023 07:55:02 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 04.03.2023 15:41:28 IT KircheLangenthal.ch 05.03.2023 09:21:56 Error-Meldung TV-Zeitung 05.03.2023 10:54:42 IT Langenthal Süd 06.03.2023 09:58:20 IT Schweizerinnen.ch Admin 07.03.2023 11:34:22 IT Schweiz.ch Admin 07.03.2023 14:29:58 IT SchlossResidence 07.03.2023 17:26:27 IT Schweizerinnen.ch Admin 07.03.2023 17:46:08 IT Langenthal Nord 07.03.2023 21:50:30 IT Schweizerinnen.ch Admin 08.03.2023 07:22:51 IT Schweizerinnen.ch Admin 08.03.2023 08:06:12 IT Langenthal Nord 08.03.2023 09:17:01 IT Schweizerinnen.ch Admin 08.03.2023 09:57:06 IT Schweizerinnen.ch Admin 08.03.2023 10:21:33 Error-Meldung Ressorts 08.03.2023 10:59:22 IT KircheLangenthal.ch 08.03.2023 15:45:14 IT Langenthal Nord 08.03.2023 19:30:36 IT Schweiz.ch Admin 09.03.2023 07:23:01 IT Schweizerinnen.ch Admin 09.03.2023 09:18:47 IT Schweiz.ch Admin 09.03.2023 10:30:23 IT Schweizerinnen.ch Admin 09.03.2023 18:21:22 IT Schweizerinnen.ch Admin 10.03.2023 09:15:13 IT SchlossResidence 10.03.2023 10:39:32 IT Langenthal Süd 10.03.2023 16:48:10 IT Langenthal Süd 11.03.2023 09:35:12 IT SchlossResidence 13.03.2023 11:41:18 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 14.03.2023 08:33:20 IT StadtLangenthal.ch 14.03.2023 08:53:45 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 14.03.2023 10:57:42 IT Schweizerinnen.ch Admin 14.03.2023 10:57:42 IT StadtLangenthal.ch 14.03.2023 18:00:42 IT Schweizerinnen.ch Admin 16.03.2023 06:41:37 IT Schweizerinnen.ch Admin 16.03.2023 08:02:32 IT SchlossResidence 17.03.2023 06:59:07 IT SchlossResidence 17.03.2023 09:01:09 IT KircheLangenthal.ch 17.03.2023 12:34:22 IT Schweizerinnen.ch Admin 18.03.2023 07:00:29 IT Langenthal Süd 19.03.2023 07:27:10 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 19.03.2023 07:27:10 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 19.03.2023 07:27:10 Error-Meldung TV-Zeitung 19.03.2023 08:12:31 IT SchlossResidence 20.03.2023 08:30:17 IT SchlossResidence 20.03.2023 08:46:29 IT Schweizerinnen.ch Admin 20.03.2023 21:39:17 IT Schweiz.ch Admin 20.03.2023 22:22:10 Error-Meldung Schweizerinnen-App 21.03.2023 08:12:42 Error-Meldung TV-Zeitung 21.03.2023 08:14:50 Error-Meldung TV-Zeitung 21.03.2023 09:02:06 IT StadtLangenthal.ch 22.03.2023 07:08:58 IT Langenthal Nord 22.03.2023 15:30:17 IT SchlossResidence 23.03.2023 08:04:59 Error-Meldung Anzeiger Solothurn 23.03.2023 10:20:51 Error-Meldung Anzeiger Bär Bern 23.03.2023 14:47:41 IT StadtLangenthal.ch 24.03.2023 07:47:16 IT Langenthal Süd 24.03.2023 07:59:45 IT Langenthal Nord 24.03.2023 08:00:02 IT StadtLangenthal.ch 24.03.2023 08:55:00 IT Langenthal Süd 24.03.2023 09:07:05 IT Schweiz.ch Admin 24.03.2023 09:29:52 IT Langenthal Süd 24.03.2023 10:03:15 IT Langenthal Süd 24.03.2023 10:38:58 IT Langenthal Nord 25.03.2023 19:05:18 IT SchlossResidence 26.03.2023 10:19:24 Error-Meldung TV-Zeitung 26.03.2023 12:50:03 IT Schweizerinnen.ch Admin

DDoS-Attacken Rapporte:

DDoS-sicher: E-Commerce mit Canvasisierung und PDF-Generierung
! SVP-Triagen-Schweiz-Ordner  mehr...
! SVP-Triagen-Schweiz-Ordner.php  mehr...
1-August-Feier.pdf  mehr...
DDoS-Live-Scan-Schweiz-Baselworld.html  mehr...
DDoS-Live-Scan-Schweiz-Swisscom.html  mehr...
Lokal-Dok-e.pdf  mehr...
Lokal-Dok.pdf  mehr...
Ruffle-Infos-4.pdf  mehr...
Silvester-2022-2023.pdf  mehr...
Staatsarchiv-Fotos-1832.pdf  mehr...
Staatsarchiv-Munich_1.pdf  mehr...
Staatsarchiv-Munich_1.txt  mehr...


 


«Karten-Verlag Lützenberger Senior» (3/2023)

Headline (3/2023)

Online-Shop-Artikel 1: Karten-Verlags-Set 1
 Neue Webseite Fr. 1500.- (Verkaufskatalog+Wetterdienst) Fr. 500.- ab 2. Jahr
Preis: Fr. 1500.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

79


Online-Shop-Artikel 2: Karten-Verlags-Set 2

Kleininserate auf Bär, SO und Langenthal.eu! Einbau Seite mit 25 Fotos!
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

80
Online-Shop-Artikel 3: Karten-Verlags-Set 3
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

81
Online-Shop-Artikel 4: Karten-Verlags-Set 4
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

82
Online-Shop-Artikel 5: Karten-Verlags-Set 5
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

83
Online-Shop-Artikel 6: Karten-Verlags-Set 6
Kleininserate auf Bär, SO und Langenthal.eu! Einbau Seite mit 25 Fotos!
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen


84
Online-Shop-Artikel 7: Karten-Verlags-Set 7
Kleininserate auf Bär, SO und Langenthal.eu! Einbau Seite mit 25 Fotos!
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen


85
Online-Shop-Artikel 8: Karten-Verlags-Set 8
Kleininserate auf Bär, SO und Langenthal.eu! Einbau Seite mit 25 Fotos!
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen


86
Online-Shop-Artikel 9: Karten-Verlags-Set 9
 Kartenverlag Lützenberger Langenthal
1 Set à unter 10 Geschäfts-Glückwunsch-Karten
quatratisch in quadratischem weissem Kuvert
vorne mit altem Foto von Ihnen mit Bezug zu Innenseite
fotografische retouschiert und nachbearbeitet
dazu passender Glückwunsch und mit frei nach Schiller
rechtem Innenseitentext redigiertem antizipierten Text
je nach Setgrösse und Künstleraufwand CHF 224.00
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

87
Online-Shop-Artikel 10: Karten-Verlags-Set 10
Eine Agenda-Manager-Webseite enthält eine Zusatzsoftware, mit dieser man direkt aus der Agenda Vereinsanlässe allen Vereinsmitgliedern melden kann resp. der b2b-Kundschaft. Ein Inserat auf der Front-Seite ist eine gute Einstiegsmöglichkeit für b2b-Firmen, die mit dem Agenda-Manager eine parallele Webseite oder lediglich einen geschützten Login-Bereich zusätzlich durch uns aufschalten lassen wollen.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

88
Online-Shop-Artikel 11: Karten-Verlags-Set 11
Buchherstellung (Firmenpräsentationsbuch)
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

89
Online-Shop-Artikel 12: Firmenpräsentationsbuch, hochglanz, laminiert
Buchherstellung (Firmenpräsentationsbuch)
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

90
Online-Shop-Artikel 13: 3er-Wickelfalz mit total 6 gestalteten Seiten inklusiv Titelblatt
Drucksache Nr. 13 in Form eines Wickelfalzes mit 3 Seiten Vorderseite mit Titelblatt und Rückseite mit 3 Seiten gestaltetem Werbetext mit Fotos und technischen Detail-Angaben; genannt auch A4-Einsteck-Flyer Höhe 210 mm.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

91
Online-Shop-Artikel 14: 4er-Wickelfalz mit total 8 gestalteten Seiten inklusiv Titelblatt
Drucksache Nr. 14 in Form eines Wickelfalzes mit 4 Seiten Vorderseite mit Titelblatt und Rückseite mit 4 Seiten gestaltetem Werbetext mit Fotos und technischen Detail-Angaben; genannt auch 4er-Wickelfalz Höhe 210 mm.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

92
Online-Shop-Artikel 15: 5er-Wickelfalz mit total 10 gestalteten Seiten inklusiv Titelblatt
Drucksache Nr. 15 in Form eines Wickelfalzes mit 5 Seiten Vorderseite mit Titelblatt und Rückseite mit 5 Seiten gestaltetem Werbetext mit Fotos und technischen Detail-Angaben; genannt auch 5er-Wickelfalz Höhe 210 mm.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

93
Online-Shop-Artikel 16 in einem Video gezeigt: Ein Bestseller ist der Mini-Flyer als «bessere» Visitenkarte gedacht
Drucksache Nr. 16: Unser 8-teiliger Drucksachen-Prospekt ist dreimal so gross wie eine Visitenkarte, ist also etwas kleiner im Format als etwa dreimal eine Visitenkarte übereinander gehalten. Genannt wird er Mini-Flyer mit 8 gestalteten Seiten insgesamt. Vorderseite 4 und Rückseite 4 Seiten. Von aussen gegen innen eingeklappt und gefaltet (dritte Seite auf der Vorderseite ist die Titelseite).
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

94
Online-Shop-Artikel 17: eine schöne Geschäftsmappe für Ihre Unterlagen ist unabdingbar
Drucksache Nr. 17: Akten-Mappe oder Prospekt-Mappe passend in ein C4-Kuvert und für max. DIN-A4-Prospekte oder Akten.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

95
Online-Shop-Artikel 18: eine professionelle Periodika mit Qualitäts-Typografie und Lektorat-Garantie Verlag by us
Drucksache Nr. 18: Kunden-Zeitung zweimal im Falz mit Heftklammern: Ein gängiges Werbe-Mittel ist immer noch die Kunden-Zeitung im Format A4 zweimal im Falz mit Heftklammern. 8- oder 12-seitig oder 16-seitig oder mehr (in der Vierer-Reihe). Korrektur-Läufe, Text- und Umbruch-Arbeiten. Texten und Redigieren. Foto-Arbeiten. Ablieferung in beliebiger Druckerei mit Beschnitt-Zeichen und Druckvorstufen-Kenndaten zum sofortigen Vervielfältigen in der Druckerei.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

96
Online-Shop-Artikel 19: Exzellente Broschüre zweimal im Falz mit Heftklammern matt oder gestrichen
Drucksache Nr. 19: Broschüre zweimal im Falz mit Heftklammern: Ein gängiges Werbe-Mittel ist immer auch die Broschüre im Format A5 zweimal im Falz mit Heftklammern. 8- oder 12-seitig oder 16-seitig oder mehr (in der Vierer-Reihe). Korrektur-Läufe, Text- und Umbruch-Arbeiten. Texten und Redigieren. Foto-Arbeiten. Ablieferung in beliebiger Druckerei mit Beschnitt-Zeichen und Druckvorstufen-Kenndaten zum sofortigen Vervielfältigen in der Druckerei.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

97
Online-Shop-Artikel 20: Eine gedruckte Riesen-Zeitung im Überformat von unserer Grafik-Abteilung konstruiert
Drucksache Nr. 20: A2-Überformat-Hauszeitung auf A4-Breite zweimal eingeklappt und dann von unten her auf A5-Format zweimal eingeklappt, in Folie zum Versand verpackt zum Versenden mit den Kunden-Adressen versehen.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

98
Online-Shop-Artikel 21: Unsere Verlags- Idee für Sie ist eine Jubiläums-Broschüre mit Klebe-Bindung matt oder gestrichen
Drucksache Nr. 21: Jubiläums-Broschüre mit Klebe-Bindung: Im Jahr 1993 erhielten wir als Pioniere den ersten Jubiläums-Broschüre-Auftrag. Heute ist so eine grosse Jubiläums-Broschüre, die eigentlich ein dickes A4-Druckerzeugnis ist mit Klebe-Bindung, praktisch ein biegsames Buch, welches gut in den Händen blätterbar und lesbar ist.
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen

99
Hier Einstieg bei uns über Preprocessor-Technik
Neue Website von uns machen lassen mit der Preprocessor-Technik (HTML5-Bestandteil und internationaler Standard) gemäss Referenzen siehe unter www.a4whosting.ch/suchluchs.a4w.ch
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen
100

Hier Einstieg bei uns über Preprocessor-Technik
Neue Website von uns machen lassen mit der Preprocessor-Technik (HTML5-Bestandteil und internationaler Standard) gemäss Referenzen siehe unter www.a4whosting.ch/suchluchs.a4w.ch
Presse-Artikel...
per SSL-Kiosk bezahlen
101Ressorts in eigenen Mobilfunkmarkt-Tools: (3/2023)

... KircheLangenthal.ch (mehr...)
... «About us» (mehr...)
... Unser Wissenschafts-Ressort (mehr...)
... Kulturelles (mehr...)
... Historisches in der Welt (mehr...)

Themenwahl nach Stichworten:


 15 Unternehmens-Domains.html  mehr...
 5 Workstations mit Bitdefender.html  mehr...
 Anmeldung-b2b-Firma.pdf  mehr...
 Browser-Checker.php  mehr...
 Inhaltsverzeichnis.html  mehr...
 Kaufoption.html  mehr...
 Marketing-Prozess.html  mehr...
 Software-Aufschaltung.html  mehr...
 Uhrwerk.html  mehr...
 Ziffernblaetter.html  mehr...

Zeitskaladiagramm bis 2034 bis

Im Jahr 2024 muss die eingetragene Marke «A4Web Langenthaler» beim ige.ch erneuert werden. Aber bereits 2019 zeichnet sich eine andere Marke als Erfolgsgarant der Firma A4Web Langenthaler aus: es ist der Agenda-Manager. Währendem der grosse Agenda-Manager, der Langenthaler.ch selbst, völlig mit automatischer Redaktion nach dem Agenda-System völlig automatisch läuft und bei jedem Surfer einen neuen Algorithmus berechnet nach dem Verhältnis 1 : 10 : 6 und hier mit diesem Chat nur eine kleine tägliche Redaktion präsentiert, ist der kleine Agenda-Manager (hier präsentiert in Form eines Fernsehprogramms) mit täglichen Arbeiten verbunden, da die Fernsehtipps über drei Wochen jeweils aktuell gehalten werden müssen.

 

Kunden / Nutzen

Vielmehr ist eine neue viel bessere Marke entstanden als der Firmenname selbst. Unser IT-Produkt 5 mit Namen «Agenda-Manager» ist daher in allen Domains abgesichert worden als weltweite einzigartige erstmalige Idee, eine PHP-Agenda zu vermarkten. Ziel ist aber der deutschschweizer Webdesign-Markt, wo man bis zu 20 Kunden oder mehr erhalten möchte. Die Handelszeitung berichtete ja auch, dass jene Wolke mit dem besten IT-Produkt durch b2b-Firmen berücksichtigt werden bei der Auftragsvergabe. Hier ist das beste Produkt, der kleine Agenda-Manager. Ein Einstieg in eine parallele Webseite zu Ihrer bestehenden, wo man auch eine Firmenpräsentation in Form eines Buches einbauen kann, oder unten lediglich einen kleinen Flyer bei uns Buch- und Werbedrucksachenspezialisten herstellen lassen kann.